Pentru a-și recupera o creanță, și implicit, pentru a căpăta statutul de creditor îndreptățit să participe la procedura de insolvență a debitorului, creditorul trebuie să depună o declarație prin care solicită instanței să îi fie înregistrată creanța în tabelul definitiv de creanțe sau în tabelul definitiv consolidat de creanțe.

Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței este acela căruia i-a fost admisă cererea de înregistrare a creanței sale. Odată cu dobândirea calității de creditor îndreptățit, acesta primește și dreptul de a participa și de a vota în adunarea creditorilor – inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul – sindic – de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuțiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfășurarea procedurii și de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege a insolvenței, 85/2014.

Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătoreşti sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanţe în mod corespunzător.

În cazul în care instanţa de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă şi fondul dedus judecăţii, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanţe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parţiale a creanţei.

Declarația de creanță în procedura insolvenței

Creditorii a căror creanță a fost respinsă ori, dupa caz, nu au făcut declarație de creanță, sunt considerați creditori străini de procedură. Între această poziție și în cea de creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței se află creditorii care formulează contestații sau, ale căror creanțe sunt contestate, calitatea acestora de străini de procedură sau, în mod opus, de creditori îndreptățiți să participe la procedură, fiind condiționată de soluția dată în contestația la tabel.

Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

Au calitatea de creditor, fără a depune personal declarațiile de creanță, salariații debitorului.