Insolvenţa persoanelor fizice

Dispoziţii generale

Procedurile prevăzute de noua lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi şi care:

 • are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 6 luni anterior depunerii cererii în România;
 • este în stare de insolvenţă şi nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine şi pentru persoanele pe care le are în întreţinere;
 • cuantumul total al obligaţiilor sale scadente este cel puţin egal cu valoarea-prag de 15 salarii minime pe economie.

Insolvenţa este definită de lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. Prezumţia este relativă.

Procedurile de insolvenţă reglementate de noua lege sunt:

 • procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
 • procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;
 • procedura simplificată de insolvenţă.

Legea intră în vigoare in decembrie.

CINE APLICA PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ A PERSOANELOR FIZICE

Organele care aplică procedura de insolvenţă sunt:

 • comisia de insolvenţă şi administratorul procedurii,
 • instanţele judecătoreşti,
 • lichidatorul

Comisia de insolvenţă este organul administrativ la nivel teritorial care îndeplineşte, în principal, atribuţii decizionale, de control şi supraveghere în procedura de insolvenţă, fiind sprijinită în îndeplinirea acestora de administratorul procedurii sau lichidator.

Comisia de insolvenţă se înfiinţează la nivel central, cât şi în teritoriu, la nivelul fiecărui judeţ.

Comisia de insolvenţă la nivel central este alcătuită din câte un reprezentant al fiecăreia dintre următoarele instituţii: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Direcţia Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Comisia de insolvenţă la nivel teritorial este alcătuită din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate în teritoriu ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.

Administratorul procedurii administrează procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, sub controlul comisiei de insolvenţă. Acesta este desemnat de comisia de insolvenţă dintre practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, avocaţii şi notarii publici înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice. Condițile de înscriere în Listă sunt precizate în actul normativ.

Lichidatorul administrează procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, sub controlul instanţei judecătoreşti, şi îndeplineşte atribuţiile de supraveghere prevăzute de lege pentru perioada postprocedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, sub controlul comisiei de insolvenţă. Acesta este desemnat de instanţă dintre practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, avocaţii şi notarii publici înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice.

Acţiunile din procedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, contestaţiile împotriva deciziilor comisiei de insolvenţă şi cererile de eliberare de datorii sunt de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie şi-a avut domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită debitorul cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Hotărârile pronunţate de judecătorii sunt supuse apelului la tribunal. Hotărârile tribunalului sunt definitive.

INTERDICȚII

Debitorul beneficiar al unei proceduri de insolvenţă, care, din motive imputabile, a determinat închiderea acesteia, nu va mai putea formula, în termen de 5 ani de la data închiderii, o nouă cerere de deschidere a procedurii.

La cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanţa de judecată poate dispune, prin hotărârea de închidere a procedurii, din motive imputabile debitorului sau, după caz, prin hotărârea de revocare a beneficiului eliberării de datorii, şi una dintre următoarele interdicţii:

 • de a fi desemnat administrator/director, manager al unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, ori alte funcţii similare, care presupun decizii cu privire la administrarea bunurilor sau conturilor, în cadrul unei persoane juridice publice ori private, timp de 5 ani de la închiderea procedurii sau de la revocarea beneficiului eliberării de datorii, iar dacă are una dintre aceste calităţi, va fi decăzut din acest drept, pentru aceeaşi perioadă;
 • de a exercita calitatea de ordonator de credite sau atribuţii specifice ordonatorului de credite, timp de 5 ani de la închiderea procedurii sau de la revocarea beneficiului eliberării de datorii, iar, dacă se află în exercitarea acestei calităţi, va fi decăzut din acest drept, pentru aceeaşi perioadă.