Acte necesare în vederea procedurii de insolvenţă

Aşa cum v-am obişnuit, încercăm să vă oferim informaţii utile pentru rezolvarea şi problemelor dumneavoastră.

Multe persoane doresc să ştie ce acte sunt necesare pentru începerea procedurii de insolvenţă voluntară.

 1. Act constitutiv – în copie certificată de dumneavoastră;
 2. Certificat constatator recent al societăţii – original – de la O.N.R.C.;
 3. Certificat de înregistrare – în copie certificată;
 4. Lista asociaţilor – cu indicarea numărului de părţi sociale;
 5. Copie a Cărţii de Identitate a asociaţilor şi a administratorului;
 6. Bilanţul certificat de administrator şi cenzor/auditor (dacă există);
 7. Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei – certificată de administrator;
 8. listă completă cu toate bunurile societăţii – pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
 9. listă cu toate conturile şi băncile prin care societatea îşi rulează fondurile;
 10. listă cu numele, adresele creditorilor (pentru persoanele juridice şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului şi C.U.I.), oricum ar fi creanţele lor: certe sau sub condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, contestate sau necontestate, cu menţionarea sumei, a cauzei (factura fiscală, contract, raport de muncă, dividende, indemnizaţii, etc.) şi drepturile de preferinţă (gaj, ipotecă, altă garanţie);
 11. listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive;
 12. listă cu activităţile curente pe care intenţionaţi să le desfăşuraţi în perioada de observaţie;
 13. Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii, respectiv pe anul 2011;
 14. declaraţie prin care societatea îşi arată intenţia de intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii, în vederea stingerii datoriilor existente şi reabilitării financiare a societăţii;
 15. Decizia asociatului unic/Hotărârea AGA privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei, cu exprimarea totodată a intenţiei de reorganizare a activităţii, conform dispoz. art. 32 din Legea nr. 85/2006;
 16. descriere sumară a modalităţilor pe care societatea le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
 17. declaraţie pe proprie răspundere sau un certificat de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte dacă societatea a mai fost supusă procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 într-un interval de 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
 18. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că debitorul nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracţiuni prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi că administratorii, directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie minicinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute de Legea nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
 19. Un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise – dacă e cazul;
 20. Confirmare de depunere a situaţiei financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2011, eliberată de O.N.R.C. sau Situaţiei activelor, Datoriilor şi Capitalurilor proprii la data înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice;
 21. Declaraţie din partea administratorului societăţii în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991;
 22. Taxa de timbru plus taxa pentru timbru judiciar.

Declaraţiile vor fi atestate de un avocat sau autentificate la notar, celelalte documente fiind semnate de administator şi, eventual, de contabil şi vor purta ştampila societăţii.